online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy - vyhodnotenie

                                                        

 

Vyhodnotenie celoslovenského projektu
„Záložka do knihy spája slovenské školy“

 

Dňa 5. septembra 2012 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2012 celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy pre základné školy a stredné školy.

Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Základné školy a stredné školy mohli výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

Priebeh celoslovenského projektu
Základné školy a stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili do 26. septembra 2012 elektronickú prihlášku zverejnenú na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice. Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok Slovenská pedagogická knižnica vytvorila partnerské dvojice zvlášť medzi základnými školami a zvlášť medzi strednými školami s prihliadnutím na typ školy a počet prihlásených žiakov. V dňoch 28. až 29. septembra 2012 zaslala Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje každej partnerskej dvojici. Zúčastnené partnerské dvojice informovala o tom, že vzájomná komunikácia, výmena záložiek i nadväzovanie priateľských kontaktov bude len v ich pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny záložiek bol stanovený na 31. október 2012.

Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 489 škôl s celkovým počtom žiakov 54 528, z toho bolo:
• 396 základných škôl s celkovým počtom 49 284 žiakov a
 93 stredných škôl s celkovým počtom 5 244 žiakov.

Slovenská pedagogická knižnica koncom októbra poďakovala všetkým zúčastneným základným školám a stredným školám za aktívnu účasť v celoslovenskom projekte a vyzvala ich na jeho dobrovoľné vyhodnotenie a pripojenie fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších záložiek.

Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 260 základnými školami a strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na tejto webovej adrese:

/swift_data/source/pdf/Zalozka%20hodnotenie%202012.pdf (dokument pdf, 4,612 MB)   

Prijatie celoslovenského projektu
Pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci i žiaci základných škôl a stredných škôl s radosťou privítali celoslovenský projekt. Ocenili možnosť nadviazania a upevnenia priateľstva medzi školami na Slovensku, rozvíjania tvorivosti a kreativity žiakov, podporovania a upevňovania ich vzťahu k čítaniu kníh.

Výroba záložiek
Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a s rozmanitými motívmi počas vyučovacích hodín, v školskom klube detí, v rámci krúžkovej činnosti alebo doma. Žiaci alebo učitelia pri ich výrobe čítali prevažne rozprávky a dobrodružné príbehy. Mladší žiaci na zadnú stranu záložiek napísali svoje poštové adresy. Starší žiaci tam uvádzali mailové adresy a kontakty na sociálne siete. Doplňujúcim programom výroby záložiek boli často čitateľské kvízy či žiacke besedy o prečítaných knihách. Zriedkavo aj príprava powerpointových prezentácií s informáciami a fotografiami o svojich obciach alebo školách určená pre partnerské školy. Veľké množstvo žiakov vyrobilo záložky nielen pre svojich kamarátov z pridelených partnerských škôl, ale aj pre svoju školskú knižnicu a na predaj na plánovaný vianočný bazár.

Výmena záložiek
Väčšina základných škôl a stredných škôl do balíka so záložkami pribalila priateľské listy, fotografie žiakov, ktorí vyrábali záložky, školské časopisy, propagačné materiály, darčekové predmety alebo  knihy svojich rodákov. Žiaci písali v listoch o svojich školách, obciach alebo mestách, o podujatiach v školských knižniciach a taktiež aj o sebe. Niekoľko škôl si na základe vzájomnej dohody vymenilo záložky a darčekové predmety pri osobnej návšteve zástupcov partnerských škôl. Skoro všetky zúčastnené školy si z priateľských záložiek urobili výstavky, uverejnili na webových sídlach svojich škôl najkrajšie záložky, napísali články o priebehu celoslovenského projektu do svojich školských časopisov a výnimočne aj do školských kroník. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom kontakte a budú hľadať nové spôsoby spolupráce. Niektoré si už dohodli aj vzájomnú návštevu škôl spojenú so športovými akciami.

Prínos celoslovenského projektu
Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami, ukázala im ďalšie možnosti spolupráce v budúcnosti, podporila rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti a práce s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty, zábavnou formou ich pritiahla ku knihám,  podporila ich vzťah k čítaniu a v mnohých prípadoch aj posilnila ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo rozšírenie vedomostí žiakov nielen z geografie, ale aj zo slovenského jazyka a literatúry, a to zdokonalenie v písaní korešpondencie. Napríklad v štylistike písania listov, pohľadníc alebo uvádzania adries.

Vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov
„Naši žiaci sú iní, nesú si so sebou svoj hendikep, sú mentálne postihnutí. Neviete si ani predstaviť, ako ich teší, keď cítia, že sú potrební, že niekto čaká na ich záložky... A potom si ich záložky od svojich kamarátov strážia a dávajú na ne pozor.“
Mgr. Jana Vašková, Špeciálna základná škola, Sereď

„Chceme sa Vám poďakovať za krásnu myšlienku, na základe ktorej sme mali možnosť spoznať sa so žiakmi z inej školy na opačnom konci Slovenska. Žiaci sa s nadšením zapájali do tohto projektu. Zaujímalo ich napríklad, kde sa nachádza na mape mesto, do ktorého máme poslať záložky.“
Mgr. Dagmar Smutná, Základná škola s materskou školou s VJS a M, Veľký Kýr

„Veríme, že tento projekt prispel nielen k nadviazaniu kontaktov medzi našimi partnerskými školami, ale že zaujímavé záložky inšpirovali žiakov k prečítaniu nejakej knihy.“
Marta Stankovičová, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„Žiaci si vymenili mailové adresy a kontakty na sociálnych sieťach a veríme, že ich komunikácia týmto projektom nekončí. Ďakujeme za túto príležitosť a veríme, že budúci rok sa budeme môcť zapojiť.“
Zuzana Vráblová, Súkromné športové gymnázium, Užhorodská, Košice

Vyjadrenie žiaka
„Každý večer čítam z čítanky mojej malej sestričke. Záložka sa jej veľmi páči, ale ja si ju strážim, aby mi ju nezničila.“
Martin, žiak 3. ročníka, Základná škola, Vtáčkovce

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom i nepedagogickým zamestnancom za ich vzácny čas a úsilie, ktoré venovali príprave a realizácii celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Osobitne im ďakujeme za usmerňovanie žiakov pri výrobe záložiek, za podporu rozvoja kreativity, fantázie a manuálnej zručnosti žiakov, za podporu práce žiakov s informáciami, za podporu samotného čítania literatúry i upevňovania zmyslu pre dobro a krásu žiakov a v neposlednom rade i za možnosť vytvorenia kamarátskych vzťahov medzi partnerskými školami.
Naša vďaka patrí aj žiakom základných škôl a stredných škôl za to, že sa stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.


Vypracovala
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská pedagogická knižnica (november 2012)

  


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.