online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

18. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - prihláška

Záväzne prihlasujeme podujatie našej školskej knižnice do 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a čestne prehlasujeme, že ho zorganizujeme 24. októbra 2022
Názov a sídlo školy (prosíme, píšte v tvare: názov školy, ulica, PSČ, mesto/obec):
E-mail školy:
E-mail vedúcej školskej knihovníčky/vedúceho školského knihovníka:
Telefónne číslo školy:
Titul, meno a priezvisko riaditeľky/riaditeľa školy:
Titul, meno a priezvisko vedúcej školskej knihovníčky/vedúceho školského knihovníka:
Názov podujatia:
Miesto realizácie podujatia:
Predpokladaný čas realizácie podujatia (napríklad 9.00 – 14.00 hod.):
Poznámka. Prosím, píšte súvislý text, BEZ ODSEKOV.:

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

________________________________________________

Vyplnením osobných údajov na prihláške vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľovi Národný inštitút vzdelávania a mládeže, so sídlom Ševčenkova 1128/11 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) Vaše uvedené osobne údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Po ukončení predmetného 18. ročníka celoslovenského projektu budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.